Skolens vedtægter

§ 1 Hjemsted

Gudenåskolen er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Ry kommune. Skolens adresse: Brunhøjvej 9, 8680 Ry.
Registrering: CVR nr. 58302015.

§ 2 Formål

Gudenåskolen har til formål – i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. – at drive fri grundskole for børn og elever på følgende niveauer: Børnehaveklasse, elever fra 1.-9. skoleår og en skolefritidsordning (SFO).
Stk. 2. Formålet med Gudenåskolens undervisning er i øvrigt at drive skole i en frisindet ånd på følgende grundlag:

•    At give den enkelte elev de rette betingelser for udvikling af personlige evner og egenskaber.
•    At tage hånd om og være udviklende for alle elever – uanset forudsætninger.
•    At varetage elevernes faglige, kreative, fysiske, sociale og kulturelle videreudvikling.
•    At give eleverne en indholdsrig dag, som giver det enkelte barn stof til omtanke og eftertanke.
•    At træne elevernes livskompetencer.
•    At hverdagen skal genspejle en fælles respekt for det enkelte menneske, såvel barn som voksen.
•    At være troværdig i samtaler og aftaler.
•    At medarbejderne udviser fleksibilitet og imødekommenhed.
•    At tage udgangspunkt i den enkelte elevs kunnen og formåen.
•    At tilrettelægge undervisningen ud fra det behov og de basale kundskaber, hver enkelt har og har brug for.

§ 3 Bestyrelse og leder

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse og er samtidig ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og skolens vedtægt, jf. lovens § 5, stk. 5.
Stk. 2. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder, jf. lovens § 6, stk. 1.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter beløbsstørrelserne for skolepengene, forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om.
Stk. 4. Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens personale til skolens leder.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning og opgaver

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der skal vælges af forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Valget gælder for en toårig periode. Afgang fra bestyrelsen af de 7 indvalgte forældremedlemmer sker på skift med henholdsvis 3 og 4 medlemmer pr. år – første gang sker udskiftningen ved lodtrækning med ét medlem efter det første år. Valg af medlemmer til bestyrelsen sker på generalforsamlingen – forud for skoleårets begyndelse – med tiltrædelse den 1. august samme år. Genvalg kan finde sted.
Ved supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen fastholdes. Medlemmerne skal alle være myndige og være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed ved håndsoprækning.
Afstemningen skal være skriftlig, såfremt mindst 1 medlem af forældrekredsen måtte ønske det.
De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Hvis disse er forældre til elever på skolen, kan de deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke modtage honorarer af skolens midler.
Skolens leder samt personalerepræsentanter valgt af personalet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
En eller to elever kan deltage som observatører ved bestyrelsens møder.
Medarbejdere kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Møderne kan dog lukkes, hvor personlige anliggender er til drøftelse.
Stk. 4. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 5. Bestyrelsen bør i videst mulig omfang have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden vælges af bestyrelsens midte. Ved konstitueringen sker valget af formanden skriftligt.
Stk. 7.  Næstformanden for bestyrelsen træder i formandens sted ved dennes forfald. I denne situation overtager næstformanden til fulde formandens rettigheder og pligter.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 9. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6, og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Er dette ikke muligt, skal der vælges eller udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 10. For såvel bestyrelsen som leder og øvrige ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden for bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder i det omfang, det findes nødvendigt, for at sikre behandlingen af alle spørgsmål vedrørende skolens daglige drift og fremtid. Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal være de øvrige bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 8 dage, inden mødets afholdelse. Med mødeindkaldelsen følger formandens forslag til mødets dagsorden. Eventuelle afbud til mødet skal være formanden i hænde senest tre dage inden mødedagen. Bestyrelsesformanden afvikler bestyrelsesmøderne og sørger for, at alle vedtagne beslutninger føres til referat. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til referat. Konstateret inhabilitet skal indføjes i referatet ved konstateringen. Referatet skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføjes i referatet ved konstateringen. Referatet skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 12. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – drager omsorg for udførelsen af de vedtagne beslutninger.
Stk. 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutning med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, brev eller anden stedfortræder.
Stk. 14. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget pågældende medlem.
Stk. 15. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

§ 5 Forældrekredsen

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrekredsens rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.
Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. kapitel 3, § 9, stk. 1-10, samt bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 3. Valg af den tilsynsførende eller valg af kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt sker på skolens generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer, jf. §§ 1-4 i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.
Stk. 4. For medlemskabet opkræves et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Kontingentbetalingen gælder for perioden 1/3-28/2. En person kan kun udtræde af forældrekredsen, når vedkommendes barn/børn udskrives af skolen.
Stk. 5. Forældrekredsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

§ 6 Skolekredsen

Skolekredsen består af alle forældre og skolens ansatte samt medlemmer, der efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen godkendes til optagelse. Medlemskabet er betinget af, at medlemmet forholder sig positivt til skolen, dens vedtægter og hele idegrundlaget.
Stk. 2. Skolekredsens medlemmer kan deltage i skolens ordinære generalforsamling, men kredsens medlemmer har ikke stemmeret til valg af bestyrelsen og valg af tilsynsførende.

§ 7 Regnskab og revision

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler, jf. bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v., jf. kapitel 1-4, §§ 1-11 med bilag1.
Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at det udarbejdede årsregnskab revideres af statsautoriseret eller registreret revisor ifølge lov om friskoler og private grundskoler m.v., kapitel 5, § 24, stk. 1-4.
Stk. 4. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede årsregnskab samtidig med afgivelse af en tro og love erklæring om, at de opfylder betingelserne for deres medlemskab af bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv en revisor, jf. stk. 3.
Stk. 6. Regnskabsafslutning og revision skal være afsluttet senest 1. marts hvert år. Det reviderede, og af bestyrelsen godkendte, underskrevne årsregnskab indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april hvert år.

§ 8 Offentliggørelse af regnskaber m.v.

Forældre til elever og fastansatte på skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten hertil til andre lige såvel, som den kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 9 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling består af forældrekredsens medlemmer samt medlemmer af skolekredsen. Alle med stemmeret undtagen under dagsordenspunkterne 7 og 8.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet af bestyrelsen udvalgt egnet sted inden for hjemstedskommunen.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i den sidste halvdel af marts måned.
Stk. 4. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt – med dagsorden – af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – i henhold til vedtægten – skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag sættes herefter på dagsordnen. Ved indsendelsen skal forslagene have den formulering, hvormed de ønskes sat på dagsordnen. I tilfælde af flere indkomne sammenfaldne forslag kan formanden for bestyrelsen ud fra en tidsmæssig betragtning vælge at sætte dem samlet på dagsordnen. 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse fremlægges den endelige dagsorden for generalforsamlingen til gennemsyn på skolens kontor sammen med det reviderede regnskab.
Stk. 6. Den ordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden.
2.    Bestyrelsesformandens beretning.
3.    Gennemgang af det reviderede regnskab.
4.    Fremlæggelse af budgettal for det kommende år, herunder planlagte arbejder.
5.    Tilsynsførende aflægger beretning.
6.    Beretninger fra nedsatte grupper.
7.    Valg af bestyrelse
8.    Valg af tilsynsførende
9.    Indkomne forslag.
10.    Eventuelt.

Det er bestyrelsens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer under dagsordenspunkterne 7 og 8. Ved valg af de 7 medlemmer til bestyrelsen og valg af tilsynsførende kan der gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med over et barn på skolen.
Stk. 7. Afstemninger på den ordinære generalforsamling kan afholdes, når der fremsættes ønske herom fra de fremmødte eller bestyrelsen. Afstemningerne er vejledende for bestyrelsen. Afstemningernes vægtning afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, dog ikke for spørgsmål vedrørende vedtægtsændringer, køb og salg, pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af andre væsentlige købs- og lejekontrakter og nedlæggelse af skolen, der alle forudsætter, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås dette ikke, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 8. Alle tilkendegivelser på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling skal føres til protokols. Protokollen skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst tre medlemmer heraf ønsker det, når mindst 2/5 af forældrekredsens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom over for bestyrelsen, eller når stillede forslag, jf. stk. 8, ikke har kunnet opnå det krævede antal stemmer på den ordinære generalforsamling. Afstemningerne på den ekstraordinære generalforsamling er vejledende for bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling efter samme retningslinjer som for den ordinære generalforsamling dog således, at der er mindst 30 dage mellem to generalforsamlinger. Afviklingen af den ekstraordinære generalforsamling foregår efter samme retningslinjer som for den ordinære generalforsamling dog med undtagelse af de ovenfor, under stk. 8, nævnte punkter vedrørende vedtægtsændringer, køb og salg m.v. – der alle forudsætter, at mere end halvdelen af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Kan det fastsatte antal stemmer ikke opnås ved den ekstraordinære generalforsamling, indkaldes der til ny og tredje generalforsamling, hvor den stillede dagsorden accepteres med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 10 Skolens drift

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge fra eleverne og eventuelle bidrag fra skolekredsens medlemmer og andre med interesse for skolen.
Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 3. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 4. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. – og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

§ 11 Tegningsret

Skolen tegnes af formanden for bestyrelsen og skolelederen i forening eller én af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
Stk. 2. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
Stk. 3. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom, eller ved indgåelse af væsentlige købs- eller lejekontrakter, kræves der underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer besluttes af bestyrelse og generalforsamling i fællesskab. Ændringer kan godkendes hvis 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for. Ellers kræves der en ekstraordinær generalforsamling.

§ 13 Nedlæggelse

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3. Umiddelbart efter beslutningen om skolens nedlæggelse skal bestyrelsen orientere forældrekredsen herom – med angivelse af grundlaget for nedlæggelsen. Det er endvidere bestyrelsens ansvar at give såvel de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, som Undervisningsministeriet meddelelse om, at skolen nedlægges.
Stk. 4. Endvidere påhviler det bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles
Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 6. I tilfælde af skolens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 7. Mulige overskydende midler efter skolens nedlæggelse tilfalder med Undervisningsministeriets godkendelse andre skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§ 14 Godkendelse

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet.

Vedtaget 1. gang på generalforsamlingen den 16. marts 2010
Vedtaget 2. gang på ekstraordinær generalforsamling den 3. marts 2011